Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya

Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya - Kali ini PAK GURU akan berbagi informasi tentang Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya yang pastinya sudah lama anda cari.

Piranti evaluasi berupa Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya ini adalah sisi yang tidak dipisahkan dari administrasi guru karena setiap guru harus menyususun piranti pengajaran yang mengepalai bidang pelajaran itu.

Salah satunya type piranti evaluasi yang perlu dibuat oleh PAK GURU mata pelajaran tersebut adalah program semester atau Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya .

Program semester adalah program edukasi yang perlu diraih sepanjang satu semester, sejauh masa ini diinginkan beberapa murid kuasai pengetahuan seperti Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya .

Program Semester atau lebih dijumpai dengan kependekan Promes pada intinya adalah sisi dari elemen piranti evaluasi yang harus disiapkan oleh unit evaluasi paling penting Guru Pemegang mata pelajaran.

Fungsinya agar setiap penyelenggaraan pengajaran dapat terwujud mengambil sumber pada unit saat yang dipakai sasaran dari arah program pengajaran dan evaluasi.

Jika bapak/ibu guru kembali membutuhkan piranti evaluasi berupa Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya selengkapnya, Berikut ulasannya:

Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK

Soal 
Ujian Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK

Keterangan Soal:
Kelas /Semester : Kelas XII / Genap
Jumlah Soal pilihan Ganda : 40 soal
Jumlah Soal Essay : 5 soal

Catatan: Kunci Jawaban berada di akhir artikel ini 

I.       Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban A, B, C, D, atau E pada lembar jawaban!
 
1.      Perhatikan gambar berikut ini!

Ungkapan  yang tepat sesuai gambar tersebut adalah ....
A.  Konbanwa
B.  Konnichiwa
C.  Oyasuminasai
D.  Ohayou gozaimasu
E.   Arigatou gozaimasu
 
2.      Ina  : Upi san, Konnichiwa.
Upi : A, Ina san Konnichiwa.
Ina  : Ogenki desuka.
Upi : ….
Respon yang tepat  untuk melengkapi percakapan tersebut adalah ....
A.    Konnichiwa
B.     Konbanwa
C.     Ogenki desuka
D.    Hai, genki desu
E.     Iie, douitashimashite
 
3.      Semarang ni sunde imasu. Kesatrian no ... desu. Juu ni nensei desu. Juu nana sai desu. Douzo yoroshiku.
Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ....
A.    Seito
B.     Gakkou
C.     Namae
D.    Watashi
E.     Watashitachi
 
4.      Isna      : Hajimemashite. Watashi no namae wa Isna desu. Tokyou ni sunde imasu. Juu nensei desu. Douzo Yoroshiku.
Dava    : ....
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah ....
A.  Konnichiwa.
B.  Sumimasen.
C.  Hajimemashite.
D.  Arigatou gozaimasu.
E.   Douzo yoroshiku onegaishimasu.
  
5.      Mei                  ….
Yuki    Rekishi wa suiyoubi ni arimasu.
A.  Rekishi wa nanji ni arimasuka
B.  Rekishi wa nannichi arimasuka
C.  Rekishi wa muzukashi desuka
D.  Rekishi wa itsu arimasuka
E.   Rekishi wa dou desuka
 
6.       


 Kyou wa ku gatsu ni juu yokka desu. Asatte wa ... desu.
A.  Ku gatsu ni juu go desu
B.  Ku gatsu ni juu roku nichi desu
C.  Ku gatsu ni juu sichi nichi desu
D.  Ku gatsu ni juu hachi nichi desu
E.   Ku gatsu ni juu kyuu  nichi desu
 
7.      Michiko : Eigo to nihongo to dochira ga muzukashii desuka
       Nita        : ….
A. Eigo ga tsumaranai desu.
B. Nihongo ga hanasukotoga dekimasen.
C. Nihongo ga sukidewa arimasen.
D. Nihongo no houga muzukashii desu.
E. Gaikoku ga muzukashii desu.
 
8.      Marina :Rikuko san, kono eiga wa dou desuka.
Rikuko :Ee, iidesuyo.
Marina :Ja, chiketto o kaimashou.
Rokuko   Ee, nimai kaimasune.
Marina san to Rikuko san ga ... ni imasu.
A. Jimushitsu
B. Depaato
C. Resutoran
D. Eigakan
E. LLkyoushitsu
9.      Perhatikan tabel di bawah ini!

Nama

MTK

Jepang

Sejarah

Inggris

Childa

96

90

55

80

Dera

66

80

82

76

Eni

89

85

50

77

 
Childa san to Eni san wa rekishi ga ....
A.    Zenzen dekimasen
B.     Sukoshi dekimasu
C.     Yoku dekimasu
D.    Wakarimashita
E.     Dekimasen
 
10.  Tafa     : Kore wa dare no nooto desu ka.
Ine       : Nan no nooto desu ka.
Tafa     : Jawa-Go no nooto desu.
Ine       : Watashi no dewa arimasen.
Tafa     : Dare no desu ka.
Ami     : watashi no nooto desu.
Tafa     : Douzo.
 
Sore wa Tafa san no nooto desu ka.
A.    Hai, Tafa san no nooto desu.
B.     Iie, Ine san no nooto desu.
C.     Iie, Ami san no nooto desu.
D.    Hai, arigatou gozaimasu.
E.     Iie, chigaimasu. Ine no nooto desu.
 
11.  naka/Syifa-san/fudebako/no/arimasu/wa/enpitsu/ni
 
Susunan kata acak yang benar adalah ….
A.    Fudebako no naka ni Syifa san no enpitsu.
B.     Syifa san no enpitsu wa fudebako ni arimasu.
C.     Enpitsu wa Syifa san no fudebako ni arimasu.
D.    Syifa san no fudebako wa enpitsu no naka ni arimasu.
E.     Syifa san no enpitsu wa fudebako no naka ni arimasu.
 
Pilihlah huruf Kana yang tepat untuk menjawab soal no 12 dan 13.
 
12.  Kore wa nan desu ka.
A.    ほん。
B.     こくばん。
C.     けしゴム。
D.    ふでばこ。
E.     ごみばこ。

13.  Koutei wa doko desu ka.

A.    トイレのまえです。
B.     としょしつのとなりです。
C.     きょうしつのとなりです。
D.    としょしつのまえです。
E.     トイレのとなりです。
 
Bacalah pengumuman di bawah ini dan jawablah pertanyaan no 14 dan 15!

14.  Tesuto wa itsu desu ka.
A.    Ichi gatsu tsuitachi kara ichi gatsu juu ku nichi desu.
B.     Ni gatsu futsuka kara ni gatsu hatsuka made desu.
C.     San gatsu mikka kara ni juu ichi nichi made desu.
D.    Shi gatsu yokka kara shi gatsu ni juu ni nichi made desu.
E.     Go gatsu itsuka kara go gatsu ni juu san nichi made desu.
 
15.  Gakkou no yasumi wa itsu kara desu ka.
A.    Ichi gatsu ni juu yokka  kara ichi gatsu tsuitachi made desu.
B.     Ichi gatsu ni juu go nichi kara ichi gatsu futsuka made desu.
C.     Ichi gatsu ni juu sichi nichi kara  ichi gatsu yokka made desu.
D.    Ichi gatsu ni juu roku nichi kara ni gatsu mikka made desu.
E.     Ichi gatsu ni juu hachi nichi kara  san gatsu itsuka made desu.
 
16.  Koko ni iroiro na hon ya zasshi nado ga arimasuyo. Gakusei mo benkyousuru koto ga dekimasu. Watashi wa yoku kokoni imasu.
 
Kokowa ... desu.
A. Shokuinshitsu
B. Hokenshitsu
C. Toshoshitsu
D. Kyoushitsu
E. Jimushitsu
 
17.  Nihon-go no jugyou wa ka-youbi desu. Gozen hachi-ji juu go fun kara ku ji yon ju go fun made LL-kyoushitsu de benkyoushimasu. Nihon-go no jugyou wa muzukashii desu. ... omoshiroi desu. Hiragana to katakana wa kantan desu. Kanji wa muzukashii desu.
Kata sambung yang tepat untuk melengkapi paragraf  tersebut adalah ...
A.    Sorekara
B.     Demo
C.     To
D.    Ga
E.     Wa
 
 
18.  Adi      : Taiiku no jugyou wa omoshiroi desu ka.
Shany  : iie, ....
A.    Kantan desu.
B.     Yasashii desu.
C.     Omoshiroi desu.
D.    Tsumaranai desu.
E.     Muzukashii desu.
 
19.  Nihon-go no jugyou wa omoshiroi desu. Gozen sichi-ji juu go fun kara ku ji yon ju go fun made desu. LL-kyoushitsu de bideo o ....
Kata kerja yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....
A.    Shimasu.
B.     Kakimasu.
C.     Yomimasu.
D.    Kikimasu.
E.     Mimasu.
 
20.  Okyakusan      Sumimasen, sono kaban wa ikura desuka.
Tenin               Dono kaban desuka.
Okyakusan      Sono chiisai kaban desuka.
Tenin               250.000  Rupia desu.
Okyakusan      Sumimasen ... .
A. Mata kondo
B. Mata kimasu
C. Mata ashita
D. Mata asatte
E. Mata raishu
 
21.  Perhatikan gambar tentang keluarga ayu

Kosakata yang tepat untuk nomor 1,6,4,8 adalah …
A.   
Otousan, obaasan, okaasan, imouto san.
B.     Otousan ,ojiisan, obaasan, otouto san.
C.     Okaasan, otousan, oniisan, oneesan.
D.    Okaasan, obaasan, oneesan, ojiisan.
E.     Otousan, oniisan, okaasan, obaasan
 
22.  Emi      Takinosan, nichiyoubi ni isshouni mizu umi e ikimasenka.
Takino ... ikimashou.
 
A. Chotto
B. Sumimasen
C. Ii desune
D. Sou desuka
E. Ii desuka
 
23.  Perhatikan tabel di bawah ini!

Ayah

Tegas

Bai khati

Ibu

Baikhati

Cantik

Kakak

laki – laki

Tampan

Keren

Okaasan wa donna hito desuka.
A.    Okaasan wa kibishii desu. Yasashii desu.
B.     Okaasan wa kirei desu. Kibishii desu.
C.     Okaasan wa kakkoi desu. Yasashii desu.
D.    Okaasanwayasashiidesu. Kirei desu.
E.     Okaasanwahansamudesu. Kakkoi desu.
 
24.  Perhatikan bacaan berikut ini!
Watashi wa Roni desu. Juu roku sai desu. SMA 2 no seito desu. Juu ichi nensei desu. Chichi to haha to Denpasaaru ni sunde imasu. Chichiwa yon juu hassai desu. Haha wa yon juu gosai desu. Kirei de, yasashii desu. Resutoran o yatteimasu. Ane ga hitori imasu. Ni juu san sai desu. Kami ga nagai desu. Daigaku de eigo o benkyoushiteimasu. Otouto ga hitori imasu. Juu ni sai desu. Se ga takai desu. Totemo hansamu desu.  
Ronisan wa nan nin kazoku desuka.
A.   Yonin Kazokudesu.
B.   Gonin Kazokudesu.
C.   Rokunin Kazokudesu.
D.   Shichinin Kazokudesu.
E.    Hachinin Kazokudesu.
 
25. 

Nani o shimasuka.
A.    Ha o migakimasu. Sorekara ka o araimasu.
B.    Kao o araimasu. Sorekara ha o migakimasu.
C.    Shawaa o shimasu. Sorekara ka o araimasu.
D.    Kao o araimasu. Sorekara mizu o abimasu.
E.     Mizu o abimasu. Sorekara ha o migakimasu
 
26. 

Maria san no heya ni… to…to…ga arimasu.
A.    ベッド、ほんだな、エアコン
B.     ベッド、とだな、せんぷき
C.     エアコン、ソファ、でんき
D.    ほんだな、せぷき、エアコン
E.     とだな、ほんだな、エアコン
 
Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 27 dan 28

サクティさんは、まいにち よじにおきます。それからシャワーをあびておいのりをします。じてんしゃでがっこうへいきます。ときどきあるきます。 


27.  Sakti san wa …ji ni okimasu
A.    2
B.     3
C.     4
D.    5
E.     6
 
28.  Sakti san wa nani de gakkou e ikimasuka.
A.    Kuruma de ikimasu.
B.     Baiku de ikimasu.
C.     Densha de ikimasu.
D.    Jitensha de ikimasu.
E.     Angkotto de ikimasu.
 
29.  Pendi   : Ani san mai ban nani o shimasuka
Ani      : watashi wa terebi o mimasu. Shukudaishimasu. Nemasu
Pendi   : watashi mo terebi o mimasu. Demo shukudai o shimasen
Dari percakapan di atas kegiatan yang sama dilakukan oleh Pendi dan Ani adalah….
 
A.    Mengerjakan PR
B.     Mendengarkan musik
C.     Tidak melihat televisi
D.    Tidak mengerjakan PR
E.     Melihat televisi
 
Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 30

Okaasan wa nichiyoubi no asa souji shimasu. gohan  o tabemasu. Otousan wa shinbun o yomimasu. koohii  o nomimasu. 

 
30.  Maiasa chichi wa .....
A.    Bersih-bersih
B.    Mendengarkan musik
C.    Mencuci baju
D.    Membaca Koran
E.     Sarapan pagi
 
31.  Ongaku o / watashi wa / kiite / shimasu / benkyou
Susunan kalimat yang tepat adalah ....
A.    Watashi wa ongaku o kiite benkyoushimasu
B.    Benkyou kiite ongaku shimasu watashi wa
C.    Watashi wa benkyou shimasu ongaku o kiite
D.    Watashi wa benkyou kiite ongaku o shimasu
E.     Watashi wa shimasu kiite benkyou ongaku
 
32.  Perhatikan kalimat acak berikut ini!
1)  Watashi wa shawaa o abimasu
2)  Gakkou e ikimasu
3)  Asagohan o tabemasu
4)  Uchi e kaerimasu
5)  Shukudaio shimasu
 
Urutan yang tepat pada kalimat di atas adalah .…
A.    5- 4-3-2-1
B.     1-5-4-2-3
C.     1-3-2-4-5
D.    2-3-4-5-1
E.     5-4-1-2-3
 
33.  Ira        : Deni san, kinou nani o shimashitaka
Deni    : Eiga o mimashita
Ira        : Tomodachi to mimashitaka
Deni    : Iie, haha to mimashita
Ira        : Okaasan desune, sou desuka
Deni san wa dare to eiga o mimasuka.
A.    Teman
B.     Sendiri
C.     Ayah
D.    Ibu
E.     Adik
 
Bacalah teks di  bawah ini untuk menjawab soal nomor 34 -35

Ali san wa hima na toki, hitori de eiga o mimasu. Toki doki tomodachi to sakka o shite, puuru de oyogimasu. 

 
34.  Ali san wa hima na toki nani o shimasuka.
A. Basket
B. Memancing
C. Bermain volly
D. Menonton film
E.  Belanja
 
35.  Dare to eiga o mimasuka.
A. Teman
B. Sendiri
C. Ibu
D. Ayah
E.  Kakak
 
36.  Perhatikan tabel berikut!

Pensil

Rp. 5000

Jam

Rp. 50.000

Tas

Rp. 150.000

Sepatu

Rp. 200.000

Enpitsu to kutsu wa zenbu ikura desuka.
A. Gosen rupia desu
B.  Juu go man rupiadesu
C.  Ni juu man rupia desu
D. Ni juu man go sen rupia desu
E.  Ni juu go man rupiadesu
 
37. 

Yuubinkyoku wa doko ni arimasuka
A. Hana ya no mae ni arimasu
B.  Hon ya no tonari ni arimasu
C.  Pan ya no mae ni arimasu
D. Pan ya no mae ni arimasu
E.  Hana ya no tonari ni arimasu
 
38.  Tsukue no ue ni hon ga arimasu.
Kosakata bergarisbawah, bila ditulis dengan huruf kana adalah ....
A. ちえ、ほん
B. らえ、ほん
C. うえ、ほん
D. うえ、まん
E. らえ、まん
 
39.  Yusuf  : aishah san, ashita isshoni eiga o mimasenka.
Aishah : sumimasen, chotto.
Yusuf  : sou desuka, ashita isshoni shukudai o …
Aishah : hai, ii desune
Yusuf : yosh, mataashita
Kata ajakan yang tepat adalah ….
A. Mimasenka
B. Tabemasenka
C. Ikimasenka
D. Kimasenka
E.  Shimasenka
 
40.  Chichito haha ga imasu.
Cara baca kanji yang bergarisbawah adalah ....
A.    あね、あに
B.     ちち、あね
C.     はは、あに
D.    はは、ちち
E.     ちち、はは
 
II.          URAIAN
 
41.  Tadashi kotoba o iretekudasai.
 
Mai asa, go ji (a) ... okimasu. Shawa o (b) .... Asagohan wa tabemasen.  (c) ... de gakkou e (d) ....
San ji made gakkou de benkyoushimasu.
               
42.  Perhatikan bacaan berikut ini!           
           
Watashi wa mizumi desu. Koukousei desu. Semarang ni sunde imasu. Watashi no kazoku wa Ryoushin to imouto to otouto ga hitori imasu. Chichi wa go juu sai desu. Kyoushi desu. Haha mo kyoushi desu. Chichi wa yasashii desu. Haha to imouto wa kirei desu. Otouto wa se ga takai desu. Atama ga ii desu.
a)   Mizumi san wa nan nin kazoku desuka. 
b)   Mizumi san no otousan wa nan sai desuka.
c)   Mizumi san no okaasan no shigoto wa nan desuka.
 
43.  Lihatlah tabel di bawah ini, buatlah kalimat tentang kegiatan akmal, nayla dan alya dengan menggunakan perubahan kata kerja te !

Nama

Kegiatan

Akmal

Ke sekolah

Belajar

Pulang

Mengerjakan PR

Nayla

Ke sekolah

Belajar

Pulang

Tidur

Alya

Ke sekolah

Belajar

Pulang

Makan 

 
44.  Lihatlah gambar di bawah ini, buatlah kalimat dengan tepat

Watashi wa hima na toki ... sorekara ...
 
45.  Bacalah teks di bawah ini, artikan kana yang di garis bawahi
 

わたしはともだちにあいたいです。それからともだちとかいものしたいです。すしをたべたいいです。とてもおいしいです

 

 
がんばってください!!
 
--000--
 
 
I.          JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA
 

1

C

 

11

E

 

21

A

 

31

A

2

D

 

12

C

 

22

C

 

32

C

3

A

 

13

B

 

23

D

 

33

D

4

E

 

14

A

 

24

B

 

34

D

5

D

 

15

D

 

25

B

 

35

B

6

B

 

16

C

 

26

A

 

36

D

7

D

 

17

B

 

27

C

 

37

A

8

D

 

18

D

 

28

D

 

38

C

9

E

 

19

E

 

29

E

 

39

E

10

C

 

20

B

 

30

D

 

40

E

 

 

 Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Post a Comment for "Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya "